IGCSE    รับแปลภาษา   สมัครแอร์โฮสเตส

เครื่องมือค้นหา

ด่วน! ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน จัดทำโดย อจท. ป.1- ป.6 รวมทุกรายวิชา Hot!

แผนการสอนรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการสอน ป.1- ป.6 ทุกรายวิชา

ประถมศึกษาปีที่ 1    ภาษาไทย - หลักภาษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    ภาษาไทย - วรรณคดี    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    ภาษาอังกฤษ Smile    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    สังคมศึกษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    คณิตศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    วิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    เทคโนโลยีฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    ประวัติศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    พระพทุธศาสนา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    สุขศึกษา ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    ทัศนศิลป์ ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    ดนตรี - นาฏศิลป์     ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    การงานอาชีพฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    อาเซียนฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 1    ภาษาอังกฤษ Smile ดาวน์โหลด

 

ประถมศึกษาปีที่ 2    ภาษาไทย - หลักภาษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    ภาษาไทย - วรรณคดี    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    ภาษาอังกฤษ Smile    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    สังคมศึกษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    คณิตศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    วิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    เทคโนโลยีฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    ประวัติศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    พระพทุธศาสนา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    สุขศึกษา ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    ทัศนศิลป์ ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    ดนตรี - นาฏศิลป์ ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    การงานอาชีพฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    อาเซียนฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 2    ภาษาอังกฤษ Smile ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    ภาษาไทย - หลักภาษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    ภาษาไทย - วรรณคดี    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    ภาษาอังกฤษ Smile ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    สังคมศึกษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    คณิตศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    วิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    เทคโนโลยีฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    ประวัติศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    พระพทุธศาสนา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    สุขศึกษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    ทัศนศิลป์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    ดนตรี - นาฏศิลป์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    การงานอาชีพฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 3    อาเซียนฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    ภาษาไทย - หลักภาษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    ภาษาไทย - วรรณคดี    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    ภาษาอังกฤษ Smile    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    สังคมศึกษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    คณิตศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    วิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    เทคโนโลยีฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    ประวัติศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    พระพทุธศาสนา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    สุขศึกษา     ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    ทัศนศิลป์     ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    ดนตรี - นาฏศิลป์ ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    การงานอาชีพฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    อาเซียนฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 4    ภาษาอังกฤษ Smile ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    ภาษาไทย - หลักภาษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    ภาษาไทย - วรรณคดี    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    ภาษาอังกฤษ Smile    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    สังคมศึกษา ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    คณิตศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    วิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    เทคโนโลยีฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    ประวัติศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    พระพทุธศาสนา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    สุขศึกษา     ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    ทัศนศิลป์     ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    ดนตรี - นาฏศิลป์ ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    การงานอาชีพฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    อาเซียนฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 5    ภาษาอังกฤษ Smile ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    ภาษาไทย - หลักภาษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    ภาษาไทย - วรรณคดี    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    ภาษาอังกฤษ Smile    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    ภาษาอังกฤษ Smile     ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    สังคมศึกษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    คณิตศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    วิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    เทคโนโลยีฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    ประวัติศาสตร์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    พระพทุธศาสนา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    สุขศึกษา    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    ทัศนศิลป์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    ดนตรี - นาฏศิลป์    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    การงานอาชีพฯ    ดาวน์โหลด

ประถมศึกษาปีที่ 6    อาเซียนฯ    ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก  สำนักพิมพ์ อจท.

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ต่างของ อจท. ได้ที่นี่

      ดาวน์โหลดแผนการสอนรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


 แผนการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ ป.1-ป.6  
 แผนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6  
 แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6  
 แผนการสอนพระพุทธศาสนา ป.1-ป.6  
 แผนการสอนภาษาไทย ป.1-ป.6  
 แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6  
 แผนการสอนหน้าที่พลเมือง ป.1-ป.6  
 
 
 

ผู้สนับสนุนคลิก

เว็บขายบ้านที่ดิน : เว็บโรงเรียน : เว็บพระเครื่อง : เว็บขายรถมือสอง : เว็บขายสินค้าออนไลน์ : เว็บจัดหางาน : เว็บลงประกาศฟรี : เว็บ อบต. : เว็บเทศบาล : เว็บฟุตบอล : เว็บวาไรตี้ : เว็บติวเตอร์ : เว็บเสริมสวย : เว็บขายรถมอไซค์ : เว็บเงินกู้ : เว็บเงินนอกระบบ

ข่าวการศึกษา | แผนการสอน | สื่อการสอน | ตำแหน่งงานว่าง | ผลงานทางวิชาการ | ตัวอย่างงานวิจัย | รวมโครงการ | คู่มือครู | ข่าวเด่นประจำวัน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ฟรีแผนการสอน สื่อการสอน ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวฮอตทั่วไป
Design By ห้องพักครู.com : HongPakKroo.Com
กลับหน้าแรก | เว็บสำเร็จรูป |  รับทำเว็บไซต์โรงเรียน 5900  | เว็บวาไรตี้  | ระบบห้องเรียนเครือข่าย  |